Základní instruktorský kurz 150 hodin

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT ČR

Vzdělávací program je akreditován pro odbornou způsobilost Instruktor jógy, číslo akreditace: č.j. 047/2019-50 s platností do 17.6.2022, vydáno MŠMT ČR.

Název vzdělávacího programu

Instruktor jógy

Profil absolventa

 • zná základy jógy, její historii a filosofii
 • orientuje se v různorodosti stylů jógy a dokáže vysvětlit jejich specifika
 • umí uvést a charakterizovat zásady stavby lekce jógy
 • je obeznámen se zásadami zdravého pohybu dle vývojové kineziologie v kombinaci s jógovým pohybem
 • je schopen sestavit vhodný cvičební program pro skupinovou i individuální lekci jógy
 • je schopen vysvětlit, předvést a správně pojmenovat jógové pozice (česky i v sanskrtu)
 • je schopen předvést a popsat nejčastější chybná provedení základních pozic využívaných v józe
 • je schopen popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, relaxace
 • dokáže modifikovat obtížnost lekce (i jednotlivé pozice) dle úrovně účastníků s možností využití pomůcek
 • orientuje se v systému jógy pro specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, senioři)
 • současně inspiruje lidi v rozvíjení a zkvalitňování zdravého životního stylu ovlivněného pravidelným cvičením jógy
 • orientuje se v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
 • ovládá poskytování první pomoc při lekcích skupinového cvičení
 • dodržuje zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Obsahová náplň vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy je spojit znalosti z oblastí anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, výživy a hygieny se základy jógy, speciálními dechovými a relaxačními technikami a základy zdravého pohybu, čímž dochází k ovlivnění těla na úrovni fyzické i psychické. Instruktor jógy pomáhá bojovat proti civilizačním onemocněním, jako jsou bolesti zad, obezita, vysoký krevní tlak a další. Jeho posláním je zkvalitňování životního stylu a preventivně působit proti nadměrnému množství stresu.

Kurz poskytuje poznatky a dovednosti z oblasti tradiční jógy (hathajógy) a dalších současných směrů. Učí studenty základy jógy, její historii a filosofii.

Student zná zásady zdravého pohybu vycházejícího z vývojové kineziologie v kombinaci s jógovým pohybem.

Vzhledem k častým zdravotním omezením dnešní populace se studenti učí pracovat s jednotlivými pozicemi tak, aby je dokázali modifikovat a přizpůsobit svým klientům na skupinových či individuálních lekcích. Do výuky jsou začleněny také jógové pomůcky.

Kurz je výrazně obohacen o teorii i praxi jógové terapie, vycházející ze spojení tradiční jógy a moderních fyzioterapeutických směrů (vývojová kineziologie, rolfing) v souladu s principy zdravého pohybu a probíhá pod vedením pražské lektorky Lenky Oravcové, která směrovala svou dlouholetou aktivitu ke hlubokému studiu zdravých principů fungování lidského těla s důrazem na zdravotní aspekty ásan a své dlouholeté poznatky i zkušenosti shrnula v knize Principy zdravého pohybu. 

Pro koho je program určen

 • pro osoby starší 18 let s dokončeným středoškolským vzděláním
 • podmínkou přijetí je základní vlastní jógová praxe v délce trvání alespoň 1 roku (požadujeme stručné písemné doporučení od lektora jógy, jehož lekce navštěvujete)

Náplň programu

 • základy jógy, její historie a filosofie, poznání zásad zdravého pohybu vycházejícího z vývojové kineziologie v kombinaci se správnými pohybovými vzorci, důkladné obeznámení s technikou jógových pozic i průpravných cvičení, techniky pránajámy, práce s energií, použití relaxačních i meditačních technik
 • absolvent školení bude schopen sestavit vhodný cvičební program pro skupinovou i individuální lekci jógy, bude schopen modifikovat obtížnost lekce i jednotlivých ásan dle úrovně účastníků s možností využití pomůcek i s ohledem na specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, senioři)
 • cílem bude připravit instruktora tak, aby mu jeho znalosti umožnily inspirovat své cvičence ve zkvalitňování tělesného i duševního zdraví v rámci zdravého životního stylu
 • hodinová dotací 150 hodin

Teoretická část (60 hodin) + praktická část (90 hodin):

 • anatomie + fyziologie + principy zdravého pohybu
 • traumatologie a první pomoc
 • pedagogika, psychologie, práce s klientem
 • hygiena, očistné techniky, výživa
 • právní minimum
 • úvod do filozofie a historie jógy
 • principy zdravého pohybu - jóga a jógová terapie
 • hatha jóga, powerjóga, ahtanga vinyasa yoga
 • seznámení s hormonální jógovou terapií, yin yogou, gravidjógou, dětskou jógou, senior jógou, ájurvédou
 • pránájáma, enegie v józe, bandhy, mudry
 • úvod k mantrám
 • očistné techniky
 • relaxační, koncentrační a meditační techniky

Časový harmonogram

 • pátek 15.00 - 20.00 hod. + sobota 9.00 - 19.30 hod. + neděle 9.00 - 19.00 hod.
 • celkem 6 prodloužených víkendů 

Lektoři programu

Bc. Aneta Pavliňáková, DiS., MUDr. Šárka Majdová, Lenka Oravcová, PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček, Ing. Lucie Macháčová, Mgr. Šárka Starobová, Mgr. Simona Majdová, Bc. Dušan Foret

Podmínky závěrečných zkoušek

 • minimálně 80 % účast na výuce (všeobecná a odborná část)
 • 30 hospitačních hodin (účast na vybraných jógových lekcích potvrzená instruktorem včetně analýzy pěti vybraných lekcí) + 2 jednodenní semináře (hospitační list nutno odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
 • závěrečný písemný test (anatomie, fyziologie, první pomoc) + závěrečná ústní zkouška (historie, filosofie, teorie jógy)
 • závěrečná praktická zkouška (vedení skupinové lekce)
 • natočení videozáznamu vlastního vedení lekce hathajogy nebo power yogy na DVD (odevzdat 2 týdny před závěrečnou zkouškou, která proběhne v rámci posledního školícího víkendu)
 • seminární práce na jedno ze zadaných témat v rozsahu 5-10 normostran (odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
 • v případě nesplnění jakékoliv součásti závěrečné zkoušky je možno za poplatek konat opravnou zkoušku, a to nejvýše jednou a nejpozději do 90 dnů od řádného termínu zkoušky

Cena : 18.990,-Kč


Cena zahrnuje:

 • studijní program
 • základní studijní materiály
 • zapůjčení cvičebních pomůcek
 • řádný termín závěrečné zkoušky
 • certifikace - osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, které opravňuje k získání živnostenského listu
 • bonusy: sleva 10 % z ceny permanentky na 10 vstupů open ve studiu Majda agency

Možnost proplacení vzdělávacího programu jako rekvalifikace od Úřadu práce

V případě zájmu může uchazeč požádat o proplacení vzdělávacího programu příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je tedy plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. V každém případě však musí klient uhradit nejprve vzdělávací program sám a po úspěšném absolvování programu a smlouvě mezi naším vzdělávací institucí a Úřadem práce, dojde k úhradě programu Úřadem práce. 

Více informací na sarka@majda-agency.cz.