Základní instruktorský kurz 150 hodin

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT ČR

Vzdělávací program je akreditován pro odbornou způsobilost Instruktor jógy, číslo akreditace: č.j. 9647/2022-4 s platností do 31.8.2025, vydáno MŠMT ČR.

Název vzdělávacího programu

Instruktor jógy

Profil absolventa

 • zná základy jógy, její historii a filosofii
 • orientuje se v různorodosti stylů jógy a dokáže vysvětlit jejich specifika
 • umí uvést a charakterizovat zásady stavby lekce jógy
 • je obeznámen se zásadami zdravého pohybu dle vývojové kineziologie v kombinaci s jógovým pohybem
 • je schopen sestavit vhodný cvičební program pro skupinovou i individuální lekci jógy
 • je schopen vysvětlit, předvést a správně pojmenovat jógové pozice (česky i v sanskrtu)
 • je schopen předvést a popsat nejčastější chybná provedení základních pozic využívaných v józe
 • je schopen popsat, vysvětlit a předvést základní techniky pránájámy, relaxace
 • dokáže modifikovat obtížnost lekce (i jednotlivé pozice) dle úrovně účastníků s možností využití pomůcek
 • orientuje se v systému jógy pro specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, senioři)
 • současně inspiruje lidi v rozvíjení a zkvalitňování zdravého životního stylu ovlivněného pravidelným cvičením jógy
 • orientuje se v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
 • ovládá poskytování první pomoc při lekcích skupinového cvičení
 • dodržuje zásady bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Obsahová náplň vzdělávacího programu

Cílem vzdělávacího programu Instruktor jógy je spojit znalosti z oblastí anatomie, fyziologie, psychologie, pedagogiky, výživy a hygieny se základy jógy, speciálními dechovými a relaxačními technikami a základy zdravého pohybu, čímž dochází k ovlivnění těla na úrovni fyzické i psychické. Instruktor jógy pomáhá bojovat proti civilizačním onemocněním, jako jsou bolesti zad, obezita, vysoký krevní tlak a další. Jeho posláním je zkvalitňování životního stylu a preventivně působit proti nadměrnému množství stresu.

Kurz poskytuje poznatky a dovednosti z oblasti tradiční jógy (hathajógy) a dalších současných směrů. Učí studenty základy jógy, její historii a filosofii.

Student zná zásady zdravého pohybu vycházejícího z vývojové kineziologie v kombinaci s jógovým pohybem.

Vzhledem k častým zdravotním omezením dnešní populace se studenti učí pracovat s jednotlivými pozicemi tak, aby je dokázali modifikovat a přizpůsobit svým klientům na skupinových či individuálních lekcích. Do výuky jsou začleněny také jógové pomůcky.

Kurz je výrazně obohacen o teorii i praxi jógové terapie, vycházející ze spojení tradiční jógy a moderních fyzioterapeutických směrů (vývojová kineziologie, rolfing) v souladu s principy zdravého pohybu a probíhá pod vedením pražské lektorky Lenky Oravcové, která směrovala svou dlouholetou aktivitu ke hlubokému studiu zdravých principů fungování lidského těla s důrazem na zdravotní aspekty ásan a své dlouholeté poznatky i zkušenosti shrnula v knize Principy zdravého pohybu. 

Pro koho je program určen

 • pro osoby starší 18 let s dokončeným středoškolským vzděláním
 • podmínkou přijetí je základní vlastní jógová praxe v délce trvání alespoň 1 roku (požadujeme stručné písemné doporučení od lektora jógy, jehož lekce navštěvujete)

Náplň programu

 • základy jógy, její historie a filosofie, poznání zásad zdravého pohybu vycházejícího z vývojové kineziologie v kombinaci se správnými pohybovými vzorci, důkladné obeznámení s technikou jógových pozic i průpravných cvičení, techniky pránajámy, práce s energií, použití relaxačních i meditačních technik
 • absolvent školení bude schopen sestavit vhodný cvičební program pro skupinovou i individuální lekci jógy, bude schopen modifikovat obtížnost lekce i jednotlivých ásan dle úrovně účastníků s možností využití pomůcek i s ohledem na specifické skupiny klientů (děti, těhotné ženy, senioři)
 • cílem bude připravit instruktora tak, aby mu jeho znalosti umožnily inspirovat své cvičence ve zkvalitňování tělesného i duševního zdraví v rámci zdravého životního stylu
 • hodinová dotací 150 hodin

Teoretická část (50 hodin) + praktická část (100 hodin):

 • anatomie + fyziologie + principy zdravého pohybu
 • traumatologie a první pomoc
 • pedagogika, psychologie, práce s klientem
 • hygiena, očistné techniky, výživa
 • právní minimum
 • úvod do filozofie a historie jógy
 • principy zdravého pohybu - jóga a jógová terapie
 • hatha jóga, powerjóga, ahtanga vinyasa yoga
 • seznámení s hormonální jógovou terapií, yin yogou, gravidjógou, dětskou jógou, senior jógou, ájurvédou
 • pránájáma, enegie v józe, bandhy, mudry
 • úvod k mantrám
 • očistné techniky
 • relaxační, koncentrační a meditační techniky

Časový harmonogram

 • pátek 15.00 - 20.00 hod. + sobota 9.00 - 19.30 hod. + neděle 9.00 - 19.00 hod.
 • celkem 6 prodloužených víkendů 

Lektoři programu

MUDr. Šárka Majdová, Bc. Aneta Pavliňáková, DiS., Lenka Oravcová, Ing. Lucie Macháčová, Mgr. Šárka Starobová, Bc. at Mgr. Simona Majdová, Bc. Dušan Foret

Podmínky závěrečných zkoušek

 • minimálně 80 % účast na výuce (všeobecná a odborná část)
 • 30 hospitačních hodin (účast na vybraných jógových lekcích potvrzená instruktorem včetně analýzy pěti vybraných lekcí) + 2 jednodenní semináře (hospitační list nutno odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
 • závěrečný písemný test (anatomie, fyziologie, první pomoc) + závěrečná ústní zkouška (historie, filosofie, teorie jógy)
 • závěrečná praktická zkouška (vedení skupinové lekce)
 • natočení videozáznamu vlastního vedení lekce hathajogy nebo power yogy na DVD (odevzdat 2 týdny před závěrečnou zkouškou, která proběhne v rámci posledního školícího víkendu)
 • seminární práce na jedno ze zadaných témat v rozsahu 5-10 normostran (odevzdat 2 týdny před závěr. zkouškou)
 • v případě nesplnění jakékoliv součásti závěrečné zkoušky je možno za poplatek konat opravnou zkoušku, a to nejvýše jednou a nejpozději do 90 dnů od řádného termínu zkoušky

Cena : 19.990,-Kč


Cena zahrnuje:

 • studijní program
 • základní studijní materiály
 • zapůjčení cvičebních pomůcek
 • řádný termín závěrečné zkoušky
 • certifikace - osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT, které opravňuje k získání živnostenského listu
 • bonusy: sleva 10 % z ceny permanentky na 10 vstupů open ve studiu Majda agency

Možnost proplacení vzdělávacího programu jako rekvalifikace od Úřadu práce

V případě zájmu může uchazeč požádat o proplacení vzdělávacího programu příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je tedy plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. V každém případě však musí klient uhradit nejprve vzdělávací program sám a po úspěšném absolvování programu a smlouvě mezi naším vzdělávací institucí a Úřadem práce, dojde k úhradě programu Úřadem práce. 

Více informací na sarka@majda-agency.cz.